scikit-beam

Data analysis tools for X-Ray, Neutron and Electron sciences